لوگوی تجارت گستر زانا

واردات کالا

قوانین وآیین نامه های متغییرومتعدد،سازمانها وارگانهای مختلف ودخیل درپروسه واردات کالا،مدارک ومستندات مورد نیازکه هرروزبه شکل خاص وشیوه ای جدید باید ارائه گرددوصدها مورد ازاین دست مسائل باعث گردیده واردات کالا به امری پیچیده ومشکل سازدرکشورما تبدیل شود.
"شرکت تجارت گستر زانا" با ایجاد ارتباطی تعاملی ودوسویه با مشتریان،خدماتی اجرایی ومشاوره ای ارائه می نماید تا نگرانی های شما درخصوص دریافت به موقع کالایا مواد اولیه درانبارتان ازبین برود.
خدمات ما شامل سُرس یابی وسفارش گذاری ،تعیین نحوه پرداخت،گشایش اعتباراسنادی یا برات اسنادی،
حوالجات بانکی،حمل خارجی،دریافت کلیه مجوزهای مربوطه جهت واردات،بازرسی،ترخیص گمرکی کالا،حمل داخلی،تخلیه و بارگیری وتحویل تا درب انبارمشتری می باشد.
کارشناسان مجرب ما کلیه مراحل واردات، کالای شما را کنترل می کنند ودراین زمینه تخصص کامل دارند.
ضمن آنکه حفظ اسرارتجاری شما،امانتداری وحفظ منافعتان،مسولیت پذیری وتعهد درانجام به موقع امور را ازوظایف خود می دانیم.
 
"به ما بسپارید"