لوگوی تجارت گستر زانا

CARNET DE PASSAGE 

کارنه دوپاساژ  سند یا جواز یا دفترجه عبور یا ورودموقت وسایط نقلیه شخصی است. این دفترچه برای عبور از کلیه کشورهای عضو کنوانسیون ( CPD) معتبر است .

تریپتیک: نوعی از کارنه دوپاساژ که در قلمرو گمرکی یک کشور معتبر است و به زبان ملی کشور محل ورود تنظیم می گردد.

دیپتیک: نوعی از کارنه دوپاساژ که در قلمرو گمرکی یک کشور معتبر است و به زبان ملی هر دو کشور صادر کننده و استفاده کننده تنظیم می گردد.

 

 

ترخیص کالا