لوگوی تجارت گستر زانا

ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﮔﻤﺮك  اﯾﺮان در ﺧﺼﻮص اﺧﺬ  4 درﺻﺪ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻋﻠﯽ اﻟﺤﺴﺎب از ﻣﺠﻤﻮع ارزش ﮔﻤﺮﮐﯽ و ﺣﻘﻮق ورودي

شماره:  101512/95/94123/183094/143/73/191                                                                                 تاریخ: 02/06/1395

گمرک……

با سلام و احترام ﭘﯿﺮو ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره 183094/91560/113/144/73/268 ﻣﻮرخ 14/7/87 ﻣﻮﺿﻮع ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره 50636 ﻣﻮرخ 8/4/80 وزرات اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدي و داراﯾﯽ ﺑﻪ ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره 39593/و ﻣﻮرخ 17/5/95 ﻣﻘﺎم ﻋﺎﻟﯽ وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدي و داراﯾﯽ ارﺳﺎل و اﻋﻼم ﻣﯽ دارد:

 اﻇﻬﺎر ﮐﺎﻻ از ﺗﺎرﯾﺦ اﺑﻼغ ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻋﻠﯽ اﻟﺤﺴﺎب واردات ﻗﻄﻌﯽ ﮐﺎﻻ، ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻨﺪ ﯾﮏ ﻧﺎﻣﻪ ﺻﺪراﻻﺷﺎره ﺑﻪ ﻣﯿﺰان 4% از ﻣﺠﻤﻮع ارزش ﮔﻤﺮﮐﯽ و ﺣﻘﻮق ورودي ﻣﻨﺪرج در اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ ﮔﻤﺮﮐﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ و ﻣﻮارد ذﯾﻞ ﻣﺸﻤﻮل ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﺬﮐﻮر ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد:

 

 اﻟﻒ : واﺣﺪﻫﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪي داراي ﭘﺮواﻧﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت ﺧﻄﻮط ﺗﻮﻟﯿﺪي ﺑﺮاي واﺣﺪﻫﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪي داراي ﺟﻮاز ﺗﺎﺳﯿﺲ از وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎي ذﯾﺮﺑﻂ.

ب : ﮐﺎرت ﻫﺎي ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪي ﺷﺪه و داراي رﺗﺒﻪ ﻃﻼﯾﯽ (رﺗﺒﻪ اﻟﻒ) ﭘﺲ از ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﺮاﺗﺐ از ﺳﻮي اﺗﺎق ﺻﻨﺎﯾﻊ و ﻣﻌﺎدن ذﯾﺮﺑﻂ در ﻫﺮ ﻣﻮرد.

ج : واردﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮش ﺣﺴﺎب ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه از ﺳﻮي ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ارائه ﮔﻮاﻫﯽ ﻣﻔﺎﺻﺎ ﺣﺴﺎب مالیاتی.

د : وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎ، ﻣؤﺳﺴﺎت و ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎي دوﻟﺘﯽ ﺷﻬﺮداري و ﮐﻠﯿﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي اﺟﺮاﯾﯽ داراي ردﯾﻒ ﺑﻮدﺟﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﺸﻮر.

هـ : ﮐﺎﻻﻫﺎي وارده از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﺴﺖ و ﮐﺎﻻﻫﺎي ﻫﻤﺮاه ﻣﺴﺎﻓﺮ ﮐﻪ ﺟﻨﺒﻪ ﺗﺠﺎري ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

و : کلیه ﮐﺎﻻﻫﺎي ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده 119 ﻗﺎﻧﻮن اﻣﻮر ﮔﻤﺮﮐﯽ ﻣﺼﻮب ﺳﺎل 1390.

3- در ﺻﻮرت ﺗﺸﺨﯿﺺ ﮔﻤﺮك ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ دارﻧﺪه ﮐﺎرت ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﺻﺮاﺣﺖ ﺗﺒﺼﺮه 4 ذﯾﻞ ﺑﻨﺪ 3 ﻣﺎده (10) آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪاﺟﺮاﯾﯽ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻘﺮرات ﺻﺎدرات و واردات اﻗﺪام ﺑﻪ واﮔﺬاري ﺑﻪ ﻏﯿﺮ ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺰاﯾﺎي ﮐﺎرت ﻧﻤﻮده ﻻزم اﺳﺖ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﺧﺬ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻋﻠﯽ اﻟﺤﺴﺎب ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﻓﻮق اﻟﺬﮐﺮ، ﻣﻔﺎﺻﺎ ﺣﺴﺎب ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ دارﻧﺪ، ﮐﺎرت ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ اﺧﺬ ﮔﺮدد.

4- ﺷﺮاﯾﻂ و ﻧﺤﻮه ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﻮدﯾﺎن ﺧﻮش ﺣﺴﺎب ﻣﻮﺿﻮع ﺟﺰء (ج) ﺑﻨﺪ (2) ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ و ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎً اﻋﻼم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯽ ﮔﺮدد ﮐﻠﯿﻪ واردﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﮐﺎﻻ اﻋﻢ از اﺷﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ دارﻧﺪه ﮐﺎرت ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﮐﺎرت ﭘﯿﻠﻪ وري و ﻧﯿﺰ اﺷﺨﺎص ﻓﺎﻗﺪ ﮐﺎرت ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻮارد ﻣﺴﺘﺜﻨﯽ ﺷﺪه در ﺑﻨﺪ (2) ﻣﺸﻤﻮل ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻋﻠﯽ اﻟﺤﺴﺎب ﻣﻮﺻﻮف ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﺿﻤﻨﺎً ﺑﺎ اﺟﺮاي اﯾﻦ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره 99134 ﻣﻮرخ 3/6/87 وزﯾﺮ ﻣﺤﺘﺮم اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدي و داراﯾﯽ (ﺗﺼﻮﯾﺮ ﭘﯿﻮﺳﺖ) ﻟﻐﻮ ﻣﯽ ﮔﺮدد.

ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺣﺴﻦ اﺟﺮاي اﯾﻦ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﻧﺎﻇﺮﯾﻦ ﻣﺪﯾﺮان ﮐﻞ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺤﺘﺮم ﮔﻤﺮﮐﺎت اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

 علی اکبر شامانی  سرپرست مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه

ترخیص کالا